polaroid-banner-fotolia

Polaroid photos on a clothes line